Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH
CALLIGRAFUN


Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania oraz warunki korzystania z Elektronicznych Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.

I. Definicje

1. Wydawca – INKOLOR Kamila Krysiak, z siedzibą przy ulicy Kędzierzyńskiej 9/22, 04-915 Warszawa, NIP: 113-229-28-56, REGON: 364892516.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym: Calligrafun.com za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
3. KP Calligrafun – Karta Podarunkowa generowana przez Wydawcę w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. KP Calligrafun umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie KP Calligrafun na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. KP Calligrafun nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
4. Nabywca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która nabywa od Wydawcy KP Calligrafun w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. Użytkownik – każdy posiadacz KP Calligrafun.
6. Towary – dostępne produkty oferowane w sprzedaży w Sklepie Internetowym.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin KP Calligrafun.

II. Nabycie Karty Podarunkowej Calligrafun

1. Nabycie KP Calligrafun możliwe jest na stronie internetowej Calligrafun.com.
2. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca prześle KP Calligrafun (w postaci ciągu znaków alfanumerycznych) na adres mailowy Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.
4. KP Calligrafun zostanie wygenerowana i aktywowana po zaksięgowaniu na koncie Wystawcy prawidłowej wpłaty dokonanej przez Nabywcę. Brak wpłaty powoduje, iż KP Calligrafun nie zostanie wygenerowana i aktywowana i nie będzie można z niej skorzystać. Użytkownik nie będzie mógł zrealizować KP Calligrafun, jeżeli nie zostanie ona uprzednio wygenerowana i aktywowana przez Nabywcę poprzez jej opłacenie odpowiednią kwotą odpowiadającą nominałowi KP Calligrafun.
5. Wartość, na jaką KP Calligrafun umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie internetowym, jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału karty.

III. Zasady wykorzystania Karty Podarunkowej Calligrafun

1. KP Calligrafun jest jednorazowa i można z niej skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującym jeden lub kilka Towarów.
2. Nie ma możliwości doładowania KP Calligrafun (zwiększenia jej wartości).
3. Warunkiem nabycia KP Calligrafun jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
4. Skorzystanie z KP Calligrafun w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu znaków w koszyku zakupowym w miejscu ,,Mam kupon rabatowy” i kliknięcie przycisku ,,Użyj”.
5. KP Calligrafun uprawnia do wymiany karty na Towar lub Towary dostępne w Sklepie Internetowym. KP Calligrafun nie można pokryć kosztów dostawy oraz usług dodatkowych.
6. KP Calligrafun może zostać użyta wyłącznie w okresie jej ważności wskazanym podczas składania zamówienia.
7. Z KP Calligrafun można skorzystać podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym tylko w przypadku, gdy wartość brutto nabywanego Towaru lub Towarów jest równa lub przekracza wartość KP Calligrafun. Minimalna wartość zamówienia liczona jest na podstawie ceny Towaru lub Towarów i nie obejmuje m.in. ceny za sposób dostawy, rodzaju płatności czy usług dodanych. Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość nominalną KP Calligrafun, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych w Sklepie Internetowym metod płatności.
9. Nabywca KP Calligrafun zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem KP Calligrafun, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://calligrafun.com/regulamin-kart-podarunkowych

IV. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania KP Calligrafun oraz prawo odstąpienia od zakupu KP Calligrafun.

1. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli KP Calligrafun nie działa lub działa nieprawidłowo.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania KP Calligrafun można przesyłać za pośrednictwem adresu email: info@calligrafun.com. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy.
3. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu KP Calligrafun bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
4. Nabywca reklamujący KP Calligrafun lub odstępujący od umowy zakupu KP Calligrafun powinien podać numer nieużytego (nieaktywowanego) kodu KP Calligrafun w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej KP Calligrafun.
5. W przypadku otrzymania informacji od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, Wydawca dokonuje dezaktywacji karty.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania nieaktywowanego KP Calligrafun z powrotem.

V. Zwroty i reklamacje Towarów zakupionych z użyciem KP Calligrafun

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który nabył Towar z wykorzystaniem KP Calligrafun, przysługuje na zasadach ogólnych określonych szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.                                                                                                           
2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem KP Calligrafun będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wydawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Użytkownik chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. W przypadku zwrotu Towarów nabywanych z wykorzystaniem KP Calligrafun w 14-dniowym terminie lub na skutek reklamacji, Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W pierwszej kolejności zwrot środków dokonywany jest przy użyciu KP Calligrafun.

VI. Postanowienia końcowe

1. KP Calligrafun nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. Na KP Calligrafun nie są naliczane odsetki.
2. Sklep Internetowy ma prawo odmówić realizacji KP Calligrafun , w sytuacji gdy:
a) upłynął termin jego ważności,
b) KP Calligrafun został już wykorzystany,
c) wartość Towaru lub Towarów w zamówieniu jest niższa niż nominał KP Calligrafun,
d) Nabywca wszedł w posiadanie KP Calligrafun w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e) KP Calligrafun nie zostało prawidłowo opłacone i aktywowane.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie KP Calligrafun będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.
4. Regulamin KP Calligrafun jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://calligrafun.com/regulamin-zakupow
5. Regulamin KP Calligrafun wchodzi w życie 23.09.2019r. i obowiązuje w odniesieniu do KP Calligrafun nabywanych od tego dnia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl